Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole.

_________________________

ŠOLSKA KNJIŽNICA NA DALJAVO

_________________________

Namenjena je predvsem učencem in učenkam, pa tudi strokovnim delavcem, staršem in krajanom Dramelj.

Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih znanj in bralna značka – oblika vzpodbujanja leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce.

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Knjižničarka se s svojim delom na različne načine vključuje v pouk in ostale dejavnosti.

Učenci si lahko izposojajo knjige za domače branje, bralno značko, najdejo pa lahko tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Skupaj je na razpolago  več kot  6000 enot knjižnega gradiva: leposlovja, strokovne literature, leksikonov, enciklopedij, atlasov, slovarjev. Knjižnica se nahaja v pritličju šole. Učencem je na voljo 22 čitalniških mest, ki so skoraj vedno zasedena, saj učenci delajo domače naloge, berejo knjige, pripravljajo plakate ter seminarske naloge in brskajo po revijah. V čitalnici imamo naročenih 6 naslovov revij, ki jih učenci lahko prebirajo v času odprtosti knjižnice.

Večkrat letno je postavljena tudi kakšna knjižna razstava ali uganka.

V knjižnici se že vrsto let izvaja Bralna značka, rešuje vseslovenski MEGA kviz in poteka nacionalni projekt Rastem s knjigo.

Šolska knjižnica ima poleg knjižničnega fonda tudi bogat učbeniški sklad.

V istem prostoru je v prostem dostopu  postavljeno vse leposlovno gradivo. Vse knjižno gradivo je postavljeno v prostem pristopu. Knjige za učence so ločene na C, P in M stopnjo, posebej pa stojijo tudi “poučne” knjige (otroška strokovna literatura). Ob predstavitvi knjižnice učence poučimo o tem, kako so knjige v njej postavljene. Tako lahko sami poiščejo, kar jih zanima in jim je všeč, ali pa za pomoč prosijo knjižničarko ali starejše učence, ki se v knjižnice že bolje znajdejo.

Prvošolci in drugošolci knjižnico obiskujejo skupinsko v spremstvu učiteljice, enkrat na teden, v dogovorjenem terminu, ostali učenci obiskujejo knjižnico individualno.

Vsak član knjižnice dobi svojo izkaznico, na kateri so njegovi podatki (ime, priimek), članska številka in črtna koda.

Ko v knjižnici poteka pouk, je knjižnica zaprta.

Knjižnica je odprta po urniku, ki se vsako šolsko leto spremeni in je objavljen na vratih knjižnice.

Izposoja poteka računalniško, s programom Cobiss.

Knjižnica je pridružena v informacijski javni sistem  slovenskih knjižnic Cobiss Opac
Več o sistemu  lahko najdete na naslovu http://cobiss.si/.

V knjižnici vas prijazno pričakuje knjižničarka Barbara Krajnc

 

Zalogo in gradivo je možno najti tudi preko spleta na naslovu:

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=55790.

Več o sistemu lahko najdete na naslovu http://cobiss.si/.

Related Images: