SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

NOVOST, ki velja od 1. 2. 2017

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.
Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije.

NOVOSTI – veljavno od 1. 1. 2016

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, st. 57/2015.Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
• nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
• nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.
Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena, prav tako je nespremenjena cena malice, ki tudi v šolskem letu 2015/16 znaša 0,80 € dnevno na učenca.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE – OBRAZLOŽITEV:

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Center za socialno delo. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.

Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila na Center za socialno delo zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Starši bodočih prvošolcev pa morajo v mesecu avgustu ponovno oddati vlogo za otroški dodatek zaradi spremembe statusa otroka.

Subvencija malice (pripada učencem in dijakom):Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila (pripada samo učencem):Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Mirjana Aužner

Related Images: